Bài 18: Lập trình SMT32 USB HID Keyboard bàn phím máy tính

Ở bài trước chúng ta đã làm quen với USB HID để tạo 1 con...

2 Các bình luận

Bài 17: Lập trình STM32 USB HID chuột máy tính

Các thiết bị USB HID rất gần gũi với chúng ta ví dụ như chuột...

2 Các bình luận