HAL_Delay với Systick và Delay us với Timer trên STM32

HAL_Delay là một hàm có sẵn trong thư viện HAL của STM32. Cách hoạt động...

Bài 7: STM32 Timer chế độ PWM

Lập trình STM32 Timer chế độ PWM sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan về...

3 Các bình luận

Bài 6: STM32 Timer chế độ Input Capture và Output Compare

STM32 Timer có nhiều chế độ trong đó Input Capture (IC) và Output Compare (OC)...

11 Các bình luận