Bài 18: Các hàm xử lý chuỗi trong lập trình C

Các hàm xử lý chuỗi trong lập trình C

Xử lý chuỗi là một công việc bắt buộc khi truyền nhận dữ liệu trong lập trình. Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng các hàm xử lý chuỗi nhé.

Bài 18 trong Serie Học lập trình C từ A tới Z

Các hàm xử lý chuỗi trong c

Có rất nhiều phương thức xử lý chuỗi quan trọng được định nghĩa trong thư viện <string.h>.

No. Phương thức Mô tả
1. strlen(string_name) trả về chiều dài của chuỗi string_name.
2. strcpy(destination, source) sao chép nội dung của chuỗi source tới chuỗi destination.
3. strcat(first_string, second_string) nối chuỗi đầu tiên với chuối thứ hai. Kết quả được lưu vào chuỗi đầu tiên.
4. strcmp(first_string, second_string) so sánh chuỗi đầu tiên với chuỗi thứ hai. Nếu cả hai chuỗi đều giống nhau, nó sẽ trả về 0.
5. strrev(string) trả về chuỗi được đảo ngược.
6. strlwr(string) trả về chuỗi ký tự chữ thường.
7. strupr(string) trả về chuỗi ký tự chữ hoa.

xử lý chuỗi

Hàm strlen()

Hàm strlen() trả về chiều dài của chuỗi, nó không đếm ký tự null ‘\0’.

Cú pháp:

int strlen(const char* s)

Cách dùng: 

#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
char ch[20]={'h', 'i', 'e', 'p', 's', 'i', 'i', 't', '.', 'c','o','m', '\0'};  
  printf("Length of string is: %d",strlen(ch));  
 return 0;  
}

Kết quả

Length of string is: 12

Hàm strcpy()

Sao chép nội dung của chuỗi source tới chuỗi destination. Đây là một hàm rất quan trọng khi xử lý chuỗi

Cú pháp:

char *strcpy(char *destination, const char *source)

Cách dùng:

#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
 char ch[20]={'k', 'h', 'u', 'e', 'n', 'g', 'u', 'y', 'e', 'n','\0'};  
  char ch2[20];  
  strcpy(ch2,ch);  
  printf("Gia tri chuoi thu 2 la: %s",ch2);  
 return 0;  
}

Kết quả

Gia tri chuoi thu 2 la: khuenguyen

Hàm strcpy chỉ sao chép dữ liệu từ mảng B[ ] sang mảng A[ ], nếu mảng A[ ] có kích thước nhỏ hơn mảng B[ ]thì sẽ xảy ra việc tràn dữ liệu của mảng A[ ].

Hàm Strcat()

Dùng để nối 2 chuỗi. Kết quả được lưu vào chuỗi đầu tiên.

Cú pháp:

char *strcat(char *des, const char *source)

Cách dùng

#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
 char ch[10]={'h', 'e', 'l', 'l', 'o', '\0'};  
  char ch2[10]={' ', 'a','n','h',',' 'e','m','\0'};  
  strcat(ch,ch2);  
  printf("Gia tri cua chuoi dau tien la: %s",ch);  
 return 0;  
}

Kết quả

The value of the first string is: hello anh em

Hàm strcmp()

Dùng để so sánh hai chuỗi với nhau. Hàm sẽ so sánh hai chuỗi với nhau và trả về các giá trị tương ứng.

Ta có 2 mảng s1[] và s2[]

 • Nếu s1[] > s2[], kết quả trả về là 1
 • Nếu s1[] == s2[], kết quả trả về là 0
 • Nếu s1[] < s2[], kết quả trả về là -1

Cú pháp:

int strcmp(const char*s1, const char *s2)

Cách dùng:

#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
 char str1[20],str2[20];  
 printf("Nhap chuoi 1: ");  
 gets(str1);//reads string from console  
 printf("Nhap chuoi 2: ");  
 gets(str2);  
 if(strcmp(str1,str2)==0)  
   printf("2 chuoi bang nhau");  
 else  
   printf("2 chuoi khong bang nhau");  
 return 0;  
}

Kết quả

Nhap chuoi 1 : hello
Nhap chuoi 2 : hello
2 chuoi bang nha

Hàm strstr()

Dùng để tìm kiếm sự xuất hiện đầu tiên của chuỗi s2 trong chuỗi s1.

Cú pháp:

char *strstr(const char *s1, const char *s2)

Kết quả trả về của hàm là một con trỏ chỉ đến phần tử đầu tiên của chuỗi s1 có chứa chuỗi s2 hoặc giá trị NULL nếu chuỗi s2 không có trong chuỗi s1.

Cách dùng:

#include<conio.h> 
#include<stdio.h> 
#include<string.h> 
 
void main() 
 
{ 
  char Chuoi[255],*s;   
  printf("Nhap chuoi: ");   
  gets(Chuoi);   
  s=strstr(Chuoi,"hoc");   
  printf("Chuoi trich ra: ");
  puts(s);   
  getch();   
}

Kết quả

Nhap chuoi: chuc cac ban hoc tap tot 
Chuoi trich ra: hoc tap tot

Hàm strupr()

Dùng để chuyển đổi chuỗi chữ thường thành chuỗi chữ hoa, kết quả trả về của hàm là một con trỏ chỉ đến địa chỉ chuỗi được chuyển đổi.

Cú pháp:

char *strupr(char *s)

Cách dùng: 

#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
 char str[20];  
 printf("Nhap chuoi: ");  
 gets(str);//reads string from console  
 printf("Chuoi vua nhap: %s",str);  
 printf("\nChuyen sang chu hoa: %s",strupr(str));  
 return 0;  
}

Kết quả

Nhap chuoi: khue nguyen creator
Chuoi vua nhap: khue nguyen creator
Chuyen sang chu hoa: KHUE NGUYEN CREATOR

Hàm strlwr

Muốn chuyển đổi chuỗi chữ hoa thành chuỗi toàn chữ thường, ta sử dụng hàm strlwr(), các tham số của hàm tương tự như hàm strupr().

Cú pháp:

char *strlwr(char *s)

Cách dùng:

#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
 char str[20];  
 printf("Nhap chuoi: ");  
 gets(str);//reads string from console  
 printf("Chuoi vua nhap: %s",str);  
 printf("\nChuyen sang chu thuong: %s",strlwr(str));  
 return 0;  
}

Kết quả

Nhap chuoi: KHUE NGUYEN creator
Chuoi vua nhap: KHUE NGUYEN creator
Chuyen sang chu thuong: khue nguyen creator

Hàm strrev()

Hàm strrev(string) trả về một chuỗi  được đảo ngược

Cách dùng:

#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
 char str[20];  
 printf("Nhap vao mot chuoi: ");  
 gets(str);//reads string from console  
 printf("Chuoi la: %s",str);  
 printf("\nChuoi bi dao nguoc la: %s",strrev(str));  
 return 0;  
}

Kết quả

Nhap vao mot chuoi: khue nguyen creator
Chuoi la: khue nguyen creator
Chuoi bi dao nguoc la: rotaerc neyugn euhk

Kết 

Sử dụng các hàm xử lý chuỗi cũng rất đơn giản, chúng được cung cấp sẵn trong thư viện string, chúng ta chỉ cần lấy ra và sử dụng mà thôi.

Nếu thấy có ích hãy chia sẻ bài viết và tham gia nhóm Nghiện Lập Trình để giao lưu và học hỏi nhé

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *