Bài 11: Hàm là gì? Cách sử dụng hàm trong lập trình C

Trong bài này chúng ta sẽ đến với một kiến thức rất quan trọng trong...