Bài 18: Các hàm xử lý chuỗi trong lập trình C

Xử lý chuỗi là một công việc bắt buộc khi truyền nhận dữ liệu trong...