Tổng hợp bài tập C cơ bản phần 3

Tổng hợp các bài tập lập trình C cơ bản tới nâng cao phần 1

Trong bài này chúng ta tiếp tục thực hành các bài tập C, việc thực hành nhiều sẽ giúp các bạn củng cố kĩ năng và nâng cao tư duy lập trình. 

Bài 19 phần 3 trong Serie Lập trình C từ A tới Z

Bài tập C về Struct (cấu trúc)

Đọc, in tên và thông tin khác của sinh viên bởi sử dụng struct

Yêu cầu bài tập C là sử dụng Struct trong C tạo cấu trúc sinh viên gồm các thông tin: tên sinh viên, mã sinh viên và tên môn học. Nhập thông tin các sinh viên và sau đó in các thông tin này trên màn hình.

Đây là bài tập C cơ bản giúp bạn hiểu cách sử dụng Struct trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập đọc in tên sinh viên bởi sử dụng Struct trong C:

bài tập C

word image 2210

word image 2211

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Đọc in tên sinh viên bởi sử dụng struct trong C

Sắp xếp mảng các struct

Yêu cầu bài tập C là sử dụng Struct để nhập thông tin các thành phố khác nhau. Mỗi thành phố (state) có: tên thành phố (name), tổng thu nhập (income), dân số (population), tỉ lệ biết đọc viết (literacyRate). Sau đó hiển thị thành phố có tổng thu nhập cao nhất, có tỉ lệ biết đọc viết cao nhất.

Để giải bài tập này chúng ta cần sắp xếp mảng các Struct trong C. Dưới đây là chương trình C minh họa.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập sắp xếp mảng các Struct trong C:

word image 2212

word image 2213

word image 2214

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Sắp xếp mảng struct trong C

Sử dụng struct bên trong union và hiển thị nội dung các phần tử của struct

Yêu cầu bài tập C là tạo một Struct bên trong Union, và sau đó hiển thị nội dung của các phần tử trong Struct. Giả sử chúng ta tạo một Struct bao gồm thông tin các sinh viên sau: tên sinh viên (name), giới tính (sex), mã sinh viên (rollno), và điểm thi (mark). Dưới đây là chương trình C minh họa cách sử dụng Struct bên trong Union trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập sử dụng Struct bên trong Union trong C:

word image 2215 word image 2216

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Sử dụng struct trong union trong C

Tìm kích cỡ của struct

Để tìm kích cỡ của Struct chúng ta sử dụng toán tử sizeof() trong C. sizeof là một toán tử chứ KHÔNG phải một hàm trong C. Toán tử sizeof này nhận một tham số là bất kỳ biến nào và trả về kích cỡ của biến đó.

Giả sử một Struct sinh viên gồm: tên sinh viên (name), mã sinh viên (roll), điểm thi (mark) thì ta sẽ có:

Kích cỡ của Struct = sizeof(roll) + sizeof(name) + sizeof(mark)

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tìm kích cỡ của Struct trong C:

word image 2217

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Tìm kích cỡ struct trong C

Sắp xếp các struct dựa vào phần tử struct và sau đó hiển thị thông tin

Giả sử một giải đấu thể thao sinh viên đấu vòng tròn có 10 sinh viên tham gia. Mỗi sinh viên thuộc một đội khác nhau và sinh viên có các thông tin: tên đội (tname), tên sinh viên (pname), điểm số (avg). Khai báo một mảng các sinh viên. Yêu cầu là hãy sắp xếp các sinh viên này dựa trên bất kỳ tiêu chí nào ở trên (ví dụ sắp xếp theo tên đội, tên sinh viên hoặc điểm số đạt được).

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập sắp xếp các Struct dựa vào bất kỳ phần tử nào của Struct trong C:

word image 2218

word image 2219

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Sắp xếp struct trong C

Bài tập C về Danh sách liên kết (Linked List)

Tạo danh sách liên kết

Bài tập C này giúp bạn làm quen dần với cách tạo danh sách liên kết đơn trong C. Để giải bài tập này, mình sử dụng cấu trúc struct trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tạo danh sách liên kết đơn trong C:

word image 2220

word image 2221

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Tạo danh sách liên kết đơn trong C

Hiển thị danh sách liên kết theo chiều đảo ngược

Bài tập C này giúp bạn làm quen dần với cách tạo danh sách liên kết đơn và cách hiển thị danh sách liên kết đơn trong C. Để giải bài tập này, mình sử dụng cấu trúc struct trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập hiển thị danh sách liên kết theo chiều đảo ngược trong C:

word image 2222 word image 2223

word image 2224

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

word image 2225

Tìm kích cỡ của danh sách liên kết

Bài tập C này giúp bạn làm quen dần với cách tạo danh sách liên kết đơn và cách tìm kích cỡ của danh sách liên kết đơn trong C. Để giải bài tập này, mình sử dụng cấu trúc struct trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tìm kích cỡ của danh sách liên kết đơn trong C:

word image 2226

word image 2227 word image 2228

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

word image 2229

Tìm kiếm một phần tử trong danh sách liên kết

Bài tập C này giúp bạn làm quen dần với cách tạo danh sách liên kết đơn và cách tìm kiếm một phần tử trong danh sách liên kết đơn trong C. Để giải bài tập này, mình sử dụng cấu trúc struct trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tìm kiếm một phần tử trong danh sách liên kết đơn trong C:

word image 2230

word image 2231 word image 2232

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

word image 2233

Cập nhật một phần tử của danh sách liên kết

Bài tập C này giúp bạn làm quen dần với cách tạo danh sách liên kết đơn và cách cập nhật một phần tử của danh sách liên kết đơn trong C. Để giải bài tập này, mình sử dụng cấu trúc struct trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập cập nhật một phần tử của danh sách liên kết đơn trong C:

word image 2234

word image 2235

word image 2236

word image 2237

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Cập nhật phần tử của danh sách liên kết đơn trong C

Xóa một phần tử từ danh sách liên kết

Bài tập C này giúp bạn làm quen dần với cách tạo danh sách liên kết đơn và cách xóa một phần tử từ danh sách liên kết đơn trong C. Để giải bài tập này, mình sử dụng cấu trúc struct trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập xóa một phần tử từ danh sách liên kết đơn trong C:

word image 2238

word image 2239

word image 2240

word image 2241 word image 2242

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Xóa một phần tử từ danh sách liên kết đơn trong C

Nối hai danh sách liên kết

Bài tập C này giúp bạn làm quen dần với cách tạo danh sách liên kết đơn và cách nối hai danh sách liên kết đơn trong C. Để giải bài tập này, mình sử dụng cấu trúc struct trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập nối hai danh sách liên kết đơn trong C:

word image 2243

word image 2244 word image 2245 word image 2246

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Nối hai danh sách liên kết đơn trong C

Chia một danh sách liên kết thành hai

Bài tập C này giúp bạn làm quen dần với cách tạo danh sách liên kết đơn và cách chia một danh sách liên kết đơn trong C. Để giải bài tập này, mình sử dụng cấu trúc struct trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập chia một danh sách liên kết đơn trong C:

word image 2247

word image 2248 word image 2249 word image 2250 word image 2251

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Cách chia một danh sách liên kết đơn trong C

Tạo danh sách liên kết vòng

Bài tập C này giúp bạn làm quen dần với cách tạo danh sách liên kết vòng trong C. Để giải bài tập này, mình sử dụng cấu trúc struct trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tạo danh sách liên kết vòng trong C:

word image 2252

word image 2253 word image 2254

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Tạo danh sách liên kết vòng trong C

Hiển thị danh sách liên kết vòng theo chiều đảo ngược

Bài tập C này giúp bạn làm quen dần với cách tạo danh sách liên kết vòng và cách hiển thị danh sách liên kết vòng trong C. Để giải bài tập này, mình sử dụng cấu trúc struct trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập hiển thị danh sách liên kết vòng theo chiều đảo ngược trong C:

word image 2255

word image 2256 word image 2257

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Hiển thị danh sách liên kết vòng trong C

Tìm kích cỡ của danh sách liên kết vòng

Bài tập C này giúp bạn làm quen dần với cách tạo danh sách liên kết vòng và cách tìm kích cỡ của danh sách liên kết vòng trong C. Để giải bài tập này, mình sử dụng cấu trúc struct trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tìm kích cỡ của danh sách liên kết vòng trong C:

word image 2258 word image 2259 word image 2260 word image 2261

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

word image 2262

Tìm kiếm một phần tử trong danh sách liên kết vòng

Bài tập C này giúp bạn làm quen dần với cách tạo danh sách liên kết vòng và cách tìm kiếm phần tử trong danh sách liên kết vòng trong C. Để giải bài tập này, mình sử dụng cấu trúc struct trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tìm kiếm phần tử trong danh sách liên kết vòng trong C:

word image 2263 word image 2264 word image 2265 word image 2266

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Tìm kiếm phần tử trong danh sách liên kết vòng trong C

Cập nhật một phần tử của danh sách liên kết vòng

Bài tập C này giúp bạn làm quen dần với cách tạo danh sách liên kết vòng và cách cập nhật một phần tử của danh sách liên kết vòng trong C. Để giải bài tập này, mình sử dụng cấu trúc struct trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập cập nhật một phần tử của danh sách liên kết vòng trong C:

word image 2267 word image 2268 word image 2269 word image 2270 word image 2271

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Cập nhật phần tử trong danh sách liên kết vòng trong C

Xóa một phần tử từ danh sách liên kết vòng

Bài tập C này giúp bạn làm quen dần với cách tạo danh sách liên kết vòng và cách xóa một phần tử từ danh sách liên kết vòng trong C. Để giải bài tập này, mình sử dụng cấu trúc struct trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập xóa một phần tử từ danh sách liên kết vòng trong C:

word image 2272 word image 2273 word image 2274 word image 2275 word image 2276 word image 2277

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Xóa một phần tử từ danh sách liên kết vòng trong C

Nối hai danh sách liên kết vòng

Bài tập C này giúp bạn làm quen dần với cách tạo danh sách liên kết vòng và cách nối hai danh sách liên kết vòng trong C. Để giải bài tập này, mình sử dụng cấu trúc struct trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập nối hai danh sách liên kết vòng trong C:

word image 2278

word image 2279 word image 2280

word image 2281 word image 2282

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Nối hai danh sách liên kết vòng trong C

Chia một danh sách liên kết vòng thành hai

Bài tập C này giúp bạn làm quen dần với cách tạo danh sách liên kết vòng và cách chia một danh sách liên kết vòng trong C. Để giải bài tập này, mình sử dụng cấu trúc struct trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập chia một danh sách liên kết vòng trong C:

word image 2283 word image 2284 word image 2285

word image 2286 word image 2287 word image 2288 word image 2289 word image 2290

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Chia danh sách liên kết vòng trong C

Tạo danh sách liên kết đôi

Bài tập C này giúp bạn làm quen dần với cách tạo danh sách liên kết đôi trong C. Để giải bài tập này, mình sử dụng cấu trúc struct trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tạo danh sách liên kết đôi trong C:

word image 2291 word image 2292 word image 2293 word image 2294

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Tạo danh sách liên kết đôi trong C

Hiển thị danh sách liên kết đôi theo chiều đảo ngược

Bài tập C này giúp bạn làm quen dần với cách tạo danh sách liên kết đôi và cách hiển thị danh sách liên kết đôi trong C. Để giải bài tập này, mình sử dụng cấu trúc struct trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập hiển thị danh sách liên kết đôi theo chiều đảo ngược trong C:

word image 2295 word image 2296

word image 2297 word image 2298

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Hiển thị danh sách liên kết đôi trong C

Tìm kích cỡ của danh sách liên kết đôi

Bài tập C này giúp bạn làm quen dần với cách tạo danh sách liên kết đôi và cách tìm kích cỡ của danh sách liên kết đôi trong C. Để giải bài tập này, mình sử dụng cấu trúc struct trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tìm kích cỡ của danh sách liên kết đôi trong C:

word image 2299

word image 2300 word image 2301 word image 2302

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Tìm kích cỡ danh sách liên kết đôi trong C

Tìm kiếm một phần tử trong danh sách liên kết đôi

Bài tập C này giúp bạn làm quen dần với cách tạo danh sách liên kết đôi và cách tìm kiếm phần tử trong danh sách liên kết đôi trong C. Để giải bài tập này, mình sử dụng cấu trúc struct trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tìm kiếm phần tử trong danh sách liên kết đôi trong C:

word image 2303 word image 2304 word image 2305 word image 2306

word image 2307

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Tìm kiếm phần tử trong danh sách liên kết đôi trong C

Cập nhật một phần tử của danh sách liên kết đôi

Bài tập C này giúp bạn làm quen dần với cách tạo danh sách liên kết đôi và cách cập nhật một phần tử của danh sách liên kết đôi trong C. Để giải bài tập này, mình sử dụng cấu trúc struct trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập cập nhật một phần tử của danh sách liên kết đôi trong C:

word image 2308 word image 2309 word image 2310 word image 2311 word image 2312

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Cập nhật phần tử trong danh sách liên kết đôi trong C

Xóa một phần tử từ danh sách liên kết đôi

Bài tập C này giúp bạn làm quen dần với cách tạo danh sách liên kết đôi và cách xóa một phần tử từ danh sách liên kết đôi trong C. Để giải bài tập này, mình sử dụng cấu trúc struct trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập xóa một phần tử từ danh sách liên kết đôi trong C:

word image 2313 word image 2314 word image 2315 word image 2316 word image 2317 word image 2318 word image 2319

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Xóa phần tử trong danh sách liên kết đôi trong C

Nối hai danh sách liên kết đôi

Bài tập C này giúp bạn làm quen dần với cách tạo danh sách liên kết đôi và cách nối hai danh sách liên kết đôi trong C. Để giải bài tập này, mình sử dụng cấu trúc struct trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập nối hai danh sách liên kết đôi trong C:

word image 2320 word image 2321 word image 2322 word image 2323 word image 2324

word image 2325

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Cách nối hai danh sách liên kết đôi trong C

Chia một danh sách liên kết đôi thành hai

Bài tập C này giúp bạn làm quen dần với cách tạo danh sách liên kết đôi và cách chia một danh sách liên kết đôi trong C. Để giải bài tập này, mình sử dụng cấu trúc struct trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập chia một danh sách liên kết đôi trong C:

word image 2326

word image 2327 word image 2328 word image 2329 word image 2330 word image 2331 word image 2332 word image 2333

word image 2334

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Cách chia danh sách liên kết đôi trong C

Bài tập C về đọc ghi file

Sao chép nội dung của một file vào file khác

Đây là bài tập C cơ bản giúp bạn hiểu cách mở file, đọc ghi file bởi sử dụng các hàm fopen(), fgetc() và fputc() trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập sao chép nội dung từ file này sang file khác trong C:

word image 2335

Giải thích chương trình C trên

 • Đầu tiên chúng ta mở một file trong chế độ đọc:
 • fp1=fopen(“baitapc.txt”,”r”);
 • và mở một file trong chế độ ghi:
 • fp2=fopen(“baitapc1.txt”,”w”);
 • Bạn nên kiểm tra xem file đã được mở thành công hay không bởi sử dụng lệnh kiểm tra NULL.
 • if(fp2==NULL)
 • {
 • //file khong duoc mo thanh cong
 • }
 • Nếu mọi thứ đã sẵn sàng: chúng ta bắt đầu đọc các ký tự từ file đã mở bởi sử dụng hàm fgetc(file) và sau đó ghi dữ liệu vào trong file khác bởi sử dụng hàm fputc(file).
 • Ký tự EOF, là viết tắt của End of File, xác định vị trí cuối cùng của file. Kiểm tra nếu gặp ký tự này thì tiến trình ghi dữ liệu vào file của chúng ta sẽ kết thúc.
 • do {
 • a = fgetc(fp1);
 • fputc(a,fp2);
 • }while(a!=EOF);

Kết quả của ví dụ C trên

Giả sử trong baitapc.txt chúng ta có nội dung sau:

word image 2336

Sau khi biên dịch chương trình C trên, bạn sẽ thấy trong baitapc1.txt có nội dung sau:

word image 2337

Đọc n ký tự từ file

Bài tập này giúp bạn làm quen với các hàm để mở file, đóng file, đọc ghi file trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập đọc n ký tự cuối của file trong C:

word image 2338 word image 2339

Giải thích chương trình C trên

 • Đầu tiên mở file trong trong chế độ đọc:
 • fp=fopen(“baitapc.txt”,”r”);
 • Chọn một giá trị tại đó chúng ta bắt đầu đọc. Chúng ta đang di chuyển con trỏ file tới vị trí cuối cùng bởi sử dụng hàm fseek() và đang truyền hằng số SEEK_END.
 • fseek(fp,0,SEEK_END);
 • Bây giờ chúng ta ước lượng vị trí hiện tại của con trỏ file:
 • length = ftell(fp);

Hàm ftell() sẽ nói cho chúng ta biết vị trí của con trỏ file.

 • Chúng ta cần đọc n ký tự cuối cùng từ file vì thế chúng ta cần di chuyển con trỏ tới ký tự thứ (length-n) bắt đầu từ cuối file. Chúng ta sẽ đọc nội dung file từ vị trí này.
 • fseek(fp, (length – num), SEEK_SET);

Kết quả của ví dụ C trên

Giả sử trong baitapc.txt chúng ta có nội dung sau:

word image 2340

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

word image 2341

Chuyển đổi nội dung file thành dạng chữ hoa và ghi nội dung vào một file khác

Bài tập này giúp bạn làm quen với các hàm để mở file, đóng file, đọc ghi file trong C. Ngoài ra, để chuyển đổi thành chữ hoa, bạn sử dụng hàm toupper() trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập chuyển đổi nội dung file thành chữ hoa và ghi nội dung vào file trong C:

word image 2342 word image 2343

Giải thích chương trình C trên

 • Đầu tiên chúng ta mở một file trong chế độ đọc và mở file khác trong chế độ ghi:
 • fp1=fopen(“baitapc.txt”,”r”);
 • fp2=fopen(“baitapc1.txt”,”w”);
 • Bây giờ đọc từng ký tự, và sử dụng hàm toupper() để chuyển đổi sang chữ hoa.
 • do {
 • a=fgetc(fp1);
 • a=toupper(a);
 • fputc(a,fp2);
 • }while(a!=EOF);
 • Sau khi chuyển đổi sang chữ hoa, chúng ta ghi dữ liệu vào file khác. Bất cứ khi nào gặp ký tự EOF (viết tắt của End of File) thì chúng ta kết thúc tiến trình đọc và ghi file.

Kết quả của ví dụ C trên

Giả sử trong baitapc.txt chúng ta có nội dung sau:

Sao chép file trong C

Sau khi biên dịch chương trình C trên, bạn sẽ thấy trong baitapc1.txt có nội dung sau:

Chuyển nội dung file thành chữ hoa trong C

So sánh hai file

Bài tập này minh họa cách so sánh nội dung của hai file để kiểm tra xem hai file có đồng nhất hay là không.

Đây cũng là một ví dụ minh họa giúp bạn hiểu cách đọc ghi file trong C. Chúng ta thực hiện theo các bước:

 • Đầu tiên, chúng ta khai báo hai con trỏ file cho hai file.
 • Mở hai file trong chế độ đọc.
 • Bên trong vòng lặp while chúng ta đọc từng ký tự của hai file và kiểm tra xem ký tự đó có phải là EOF (viết tắt của End of File) hay không.
 • Kiểm tra xem từng ký tự của hai file có bằng nhau hay không
 • Nếu tất cả là bằng nhau thì kết luận nội dung hai file là đồng nhất. Nếu không thì kết luận rằng nội dung hai file là khác nhau.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập so sánh nội dung của hai file trong C:

word image 2344 word image 2345

Kết quả của ví dụ C trên

Giả sử chúng ta có hai file là baitapc.txt và baitapc1.txt có nội dung sau:

baitapc.txt

word image 2346

baitapc1.txt

word image 2347

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

So sánh hai file trong C

Đọc ghi file

Đây là chương trình C cơ bản minh họa cách đọc ghi file bởi sử dụng các hàm trong C.

 • Sử dụng hàm fopen() để mở file trong các chế độ khác nhau
 • Sử dụng hàm fwrite() để ghi file
 • Sử dụng hàm fread() để đọc file
 • Sử dụng hàm fclose() để đóng file

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập đọc ghi file trong C:

word image 2348 word image 2349

Kết quả của ví dụ C trên

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả sau:

Đọc ghi file trong C

Các bài tập tham khảo thêm

1000 bài tập của thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang:

https://drive.google.com/file/d/1cz9vhOCfICePaJ96naN50LHwV3M8ZZiG/view?usp=sharing

250 bài tập lập trình C:

https://drive.google.com/file/d/1NFIGNfYphgvJOJJWsKV2bsrePZf92u6Y/view?usp=sharing

Lời Kết

Vậy là chúng ta đã đi hết các bài tập về lập trình C, nói chung vẫn còn thiếu khá nhiều. Các bạn nên tự rèn luyện hay sử dụng chúng làm thêm các bài tập thực tế khác, để nâng cao khả năng lập trình cũng như củng cố tư duy lập trình.

Nếu cảm thấy bài viết có ích hay đánh giá và chia sẻ cho bạn bè. Đừng quên tham gia nhóm Nghiện lập trình để cùng trao đổi và kết nối nhé!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.